BIP : Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie
pomoc
Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie

Deklaracja dostępności


Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie.

Data publikacji strony internetowej: 2017-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-08.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Elementom sterującym na stronie internetowej nie towarzyszy widoczna etykieta tekstowa lub towarzyszy widoczna etykieta tekstowa niezgodna z nazwą programową,
 • Strona nie udostępniają funkcjonalności w postaci weryfikacji poprawności wprowadzanych danych w polach formularzy lub nie informuje użytkownika o niepoprawnie wypełnionym polu formularza,
 • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-21. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Kowalewski, v.kowalewski@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 693618812. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Liczba wejść do budynku: 3. Jedno wejście od ulicy (strona wschodnia budynku), jedno od strony południowej i jedno od strony zachodniej. Budynek MCK jest piętrowy, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich w całym budynku.
 2. Wejście na parter (hol) budynku odbywa się po pokonaniu trzech stopni schodowych. Wejście na piętro odbywa się po dwóch stronach budynku, szersze składa się z 11 schodów, półpiętro + 2 stopnie, i kolejne 11 stopni schodowych, wejście równoległe po drugiej stronie budynku to 12 stopni, półpiętro i kolejne 12 stopni schodowych. Schody spełniają normy co do szerokości stopni. Klatki schodowe posiadają spoczniki. W budynku nie ma windy.
 3. Budynek MCK nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek instytucji nie posiada miejsc parkingowych przewidzianych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie jest uregulowane.
 6. Brak regulacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Sebastian MichalakSebastian MichalakSebastian Michalak
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
10 lutego 2021 r. 13:4225891


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
10 lutego 2021 r. 13:42 Dodanie strony Sebastian Michalak
Pokaż więcej